Ο  Α.Σ. Προφήτη  Ηλία  διοικείται  από  5μελές Διοικητικό Συμβούλιο  το  οποίο λογοδοτεί κάθε έτος  στη Γενική Συνέλευση η οποία αποτελεί και το ανώτατο όργανο του Συνεταιρισμού.

Η  διαχείριση του Συνεταιρισμού ελέγχεται τακτικά ή αιφνιδιαστικά και από αρμόδια εθνικά και κοινοτικά όργανα.